วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เรียนสัปดาห์ที่ 16

เรียนสัปดาห์ที่ 16บันทึกอนุทิน

วิชา การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

อาจารย์ผู้สอน  อ.ตฤณ  แจ่มิน
วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน  2556
คร้งที่ 11 เวลาเรียน 13.10 - 16.40 น.
เวลาเข้าสอน  13.10 น.  เวลาเข้าเรียน 12.40 น.  เวลาเลิกเรียน 15.10 น.


          วันนี้เป็นการเรียนการสอนครั้งสุดท้ายของวิชาการจัดประสบการณ์ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งอาจารย์ได้ให้ทำมายแมปปิ้ง คือเรื่องความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาการจัดประสบการณ์ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นงานเดียว เราก็แตกหัวข้อออกมาว่า ที่เราเรียนไปไหนได้อะไรบ้าง อย่างของดิฉันได้ความรู้คือ
- ทำให้เรารู้ว่าในแต่ล่ะช่วงวัยของเด็กปฐมวัยมีการถ่ายทอดภาษาออกมาในรูปแบบใดบ้าง
- การใช้ภาษาอย่างถูกต้องสำหรับเด็กปฐมวัย
- การได้มีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม

:และยังมีอีกมากมายในการเรียนรู้วิชาการจัดประสบการณ์ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
*ภาพประกอบการทำงานค่ะ

ผลงานของหนูเองค่ะ


เรียนสัปดาห์ที่ 15

เรียนสัปดาห์ที่ 15บันทึกอนุทิน

วิชา การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

อาจารย์ผู้สอน  อ.ตฤณ  แจ่มิน
วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน  2556
คร้งที่ 15 เวลาเรียน 13.10 - 16.40 น.
เวลาเข้าสอน  13.10 น.  เวลาเข้าเรียน 12.40 น.  เวลาเลิกเรียน 15.10 น.


สิ่งที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้ ...

- อาจารย์ให้แบ่งกลุ่มทำหน่วยการเรียนรู้
  โดยมีข้อข้อ คือ 
  1. ชื่อแผน
  2. วัตถุประสงค์
  3. สาระการเรียนรู้
  4. วิธีดำเนินการ
  5. การประเมิน

   กลุ่มดิฉันได้ทำ "หน่วยกบ" 
เรียนสัปดาห์ที่ 14

เรียนสัปดาห์ที่ 14


บันทึกอนุทิน

วิชา การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

อาจารย์ผู้สอน  อ.ตฤณ  แจ่มิน
วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน  2556
คร้งที่ 11 เวลาเรียน 13.10 - 16.40 น.
เวลาเข้าสอน  13.10 น.  เวลาเข้าเรียน 12.40 น.  เวลาเลิกเรียน 15.10 น.

    สิ่งที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้ ...

อาจาย์ให้แบ่งกลุ่มวาดรูปการจัดมุมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
- กลุ่มดิฉันได้จัดทำมุมดนตรี


เรียนสัปดาห์ที่ 13

เรียนสัปดาห์ที่ 13บันทึกอนุทิน

วิชา การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

อาจารย์ผู้สอน  อ.ตฤณ  แจ่มิน
วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน  2556
คร้งที่ 13 เวลาเรียน 13.10 - 16.40 น.
เวลาเข้าสอน  13.10 น.  เวลาเข้าเรียน 12.40 น.  เวลาเลิกเรียน 15.10 น.

   สิ่งที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้ ...

1. อาจารย์ขอตัวแทนในห้อง 6 คนออกมาจับฉลากแสดงท่าทางเป็นสัตว์ต่างๆ โดยห้ามพูดแต่มีเสียงร้อง   
  ของสัตว์นั้นๆได้ แล้วให้เพื่อนในห้องช่วยกันทายว่าเป็นสัตว์อะไร ซึ่งเป็นการสื่อภาษาทางท่าทาง
  สามรถนำไปประยุกต์ใช้กำเด็กได้

2.  อาจารย์สอน การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา

      - มุมประสบการณ์ทางการเรียนรู้  สาระทางภาษา
        หนังสือ ควรมีชั้นวางที่เหมาะสมกับวัย บรรยากาศเงียบสงบ มีพื้นทีทั้งแบบตามลำพังและแบบกลุ่ม มีอุปกรณ์ครบ เช่นอุปกรณ์การเขียน
        บทบาทสมมุติ ควรมีสื่อที่สามารถให้เด็กเข้าเล่นได้ มีพื้นที่เพียงพอ 
        มุมศิลปะ ควรจัดอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น ดินสอ สี ยางลบ กระดาษ เพื่อให้เด็กสร้างงานจากจินตนาการของเขา
         มุมดนตรี มีเครื่องดนตรีทั้งที่เป็นของจริงและของเล่น เช่น ขลุ่ย ฉิ่ง กรับ เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาจากเสียงของดนตรีอาจารย์ให้คัดพยัชนะไทยแบบตัวบรรจงโดยมีแบบมาให้ดู ถ้าคนไหนเขียนสวย ไม่ได้กลับมาแก้ไข
  จะได้ปั๊มดาว 1 ดวง ซึ้งดิฉันไม่ได้กลับมาแก้ อาจารย์จึงให้ดาว 1 ดวงเรียนสัปดาห์ที่ 12

เรียนครั้งที่  12


บันทึกอนุทิน

วิชา การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

อาจารย์ผู้สอน  อ.ตฤณ  แจ่มถิน
วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม  2556
คร้งที่ 12 เวลาเรียน 13.10 - 16.40 น.
เวลาเข้าสอน  13.10 น.  เวลาเข้าเรียน 12.40 น.  เวลาเลิกเรียน 16.10 น. สิ่งที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้ ...

- อาจารย์ให้แบ่งกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มวาดรูปเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มละ 1 เกม
  แล้วอาจารย์ก็เปิดเพลงให้ฟัง

   กลุ่มดิฉันได้ทำเกม "แยกประเภทผักและผลไม้" โดยให้เด็กๆใส่ตัวเลข 1 ลงในช่วงที่คิดว่าเป็น
ประเภทผัก และใส่ตัวเลข 2 ลงในช่วงที่คิดว่าเป็นประเภทผลไม้ 
  การนำไปใช้ ...

- ได้ทำงานเป็นกลุ่ม 
- สามารถนำไปให้เด็กๆเล่นได้ 


วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เรียนสัปดาห์ที่ 11

เรียนครั้งที่  11


บันทึกอนุทิน

วิชา การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

อาจารย์ผู้สอน  อ.ตฤณ  แจ่มิน
วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม  2556
คร้งที่ 11 เวลาเรียน 13.10 - 16.40 น.
เวลาเข้าสอน  13.10 น.  เวลาเข้าเรียน 12.40 น.  เวลาเลิกเรียน 15.10 น.สื่่อการเรียนรู้ทางภาษา


ความหมาย วัสดุหรือวิธีการต่างๆ เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม จูงใจทำให้เด็กมุ่งความสนใจมาที่ตัวเรา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรูู้ทางภาษาหรือเครื่องมือที่ครูกำหนดขึ้น เพื่อถ่ายทอดแลกดปลี่ยนเนื้อหาประสบการณ์ แนวคิด ทักษะะ และเจตคติ

สื่อที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เด็กได้เรียนรู้จากประสาทสัมผัส เข้าใจง่าย เป็นรูปธรรม จำได้ง่าย เร็ว  และนานเรียนสัปดาห์ที่10

เรียนครั้งที่  10

บันทึกอนุทิน

วิชา การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

อาจารย์ผู้สอน  อ.ตฤณ  แจ่มิน
วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม  2556
คร้งที่ 10 เวลาเรียน 13.10 - 16.40 น.
เวลาเข้าสอน  13.10 น.  เวลาเข้าเรียน 12.40 น.  เวลาเลิกเรียน 15.10 น.
วันนี้อาจารย์ให้ทำงานเป็นกลุ่มโดยแบ่งหน้าที่กันเกี่ยวกับเรื่อง อาเซียน